آیا تاکنون ثبت نام نکرده اید؟

سامانه داوری

تا کنفرانس

0

تا کنفرانس

تاریخ های مهم

آغازمهلت ارسال مقالات و ثبت نام1397/03/01

پایان مهلت ارسال مقالات (تمدید شد) 1397/06/10

پایان مهلت ثبت نام (تمدید شد)1397/06/10

آمار بازدید

کاربران آنلاین 1

بازدید روزانه 160

بازدید کل 218213

پوستر کنفرانس

کمیته علمی

ردیف

نام و نام خانوادگي

رشته تحصيلي

گرايش

مقطع

رتبه

دانشگاه محل كار

سمت

سمت در کنفرانس

1

دکتر سیمون آیوازیان

معماری

معماری

دکتری

استاد

دانشگاه تهران

عضو هیات علمی دانشگاه تهران

مدرس دانشگاه آزاد اسلامی قزوین

عضو کمیته علمی کنفرانس

2

دکتر سیّد حسین بحرینی

شهرسازی

شهرسازی

دکتری

استاد

دانشگاه تهران

عضو هیات علمی دانشگاه تهران

عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی قزوین

عضو کمیته علمی کنفرانس

3

دکتر محمدجواد ثقفی

معماری

معماری

دکتری

استاد

دانشگاه تهران

عضو هیات علمی دانشگاه تهران

مدرس دانشگاه آزاد اسلامی قزوین

عضو کمیته علمی کنفرانس

4

دکتر سیّد محسن حبیبی

شهرسازی

شهرسازی

دکتری

استاد

دانشگاه تهران

عضو هیات علمی دانشگاه تهران

عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی قزوین

عضو کمیته علمی کنفرانس

5

دکتر کرامت اله زیاری

شهرسازی

شهرسازی

دکتری

استاد

دانشگاه تهران

عضو هیات علمی دانشگاه تهران

مدرس دانشگاه آزاد اسلامی قزوین

عضو کمیته علمی کنفرانس

6

دکتر اصغر ساعد سمیعی

معماری

معماری

دکتری

استاد

دانشگاه تهران

عضو هیات علمی دانشگاه تهران

عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی قزوین

عضو کمیته علمی کنفرانس

7

دکتر منوچهر طبیبیان

شهرسازی

شهرسازی

دکتری

استاد

دانشگاه تهران

عضو هیات علمی دانشگاه تهران

عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی قزوین

عضو کمیته علمی کنفرانس

8

دکتر اسماعیل شیعه

شهرسازی

شهرسازی

دکتری

استاد

دانشگاه علم و صنعت ایران

عضو هیات علمی دانشگاه علم و صنعت ایران

عضو کمیته علمی کنفرانس

9

دکتر ایرج اعتصام

معماری

معماری

دکتری

استاد

دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات

عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات

عضو هیات علمی کنفرانس

10

دکتر فرح حبیب

شهرسازی

شهرسازی

دکتری

استاد

دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات

عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات

عضو کمیته علمی کنفرانس

11

دکتر حمید ماجدی

شهرسازی

شهرسازی

دکتری

استاد

دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات

عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات

عضو هیات علمی کنفرانس

12

دکتر حسین سلطان زاده

معماری

معماری

دکتری

دانشیار

دانشگاه آزاد اسلامیواحد تهران مرکزی

عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

رییس دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه آزاد اسلامی قزوین

دبیر علمی کنفرانس

13

دکتر زهره داودپور

شهرسازی

شهرسازی

دکتری

دانشیار

دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین

عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی قزوین

عضو کمیته علمی کنفرانس

14

دکتر حسین ذبیحی

معماری

معماری

دکتری

استادیار

دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات

عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات

عضو هیات علمی کنفرانس

15

دکتر سیّد محمدرضا خطیبی

شهرسازی

شهرسازی

دکتری

استادیار

دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین

معاون آموزشی دانشکده معماری شهرسازی دانشگاه آزاد اسلامی قزوین و عضو هیات علمی گروه شهرسازی

عضو کمیته علمی کنفرانس

16

دکتر مریم خستو

شهرسازی

شهرسازی

دکتری

استادیار

دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین

عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی قزوین

عضو کمیته علمی کنفرانس

17

دکتر مهدی خاک زند

معماری

معماری

دکتری

استادیار

دانشگاه علم و صنعت ایران

عضو هیات علمی دانشگاه علم و صنعت ایران

عضو هیات علمی کنفرانس

18

دکتر کمال رهبری منش

معماری

معماری

دکتری

استادیار

دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین

معاون عمرانی دانشگاه آزاد اسلامی قزوین و عضو هیات علمی گروه معماری

عضو کمیته علمی کنفرانس

19

دکتر نوید سعیدی رضوانی

شهرسازی

شهرسازی

دکتری

استادیار

دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین

عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی قزوین

عضو کمیته علمی کنفرانس

20

دکتر جمال الدین سهیلی

معماری

معماری

دکتری

استادیار

دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین

عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی قزوین

عضو کمیته علمی کنفرانس

21

دکتر مریم معینی فر

شهرسازی

شهرسازی

دکتری

استادیار

دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین

عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی قزوین

عضو کمیته علمی کنفرانس

22

دکتر حسین مدی

معماری

معماری

دکتری

استادیار

دانشگاه بین الملل امام خمینی (ره)

عضو هیات علمی دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)

مدرس دانشگاه آزاد اسلامی قزوین

عضو کمیته علمی کنفرانس

23

دکتر مهرداد متین

معماری

معماری

دکتری

استادیار

دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

مدرس دانشگاه آزاد اسلامی قزوین

عضو کمیته علمی کنفرانس

24

دکتر آزاده شاهچراغی

معماری

معماری

دکتری

استادیار

دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات

عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات

عضو هیات علمی کنفرانس

25

دکتر جواد شکاری نیری

باستان شناسی

دوره اسلامی

هنر و معماری اسلامی

دکتری

استادیار

دانشگاه بین الملل امام خمینی (ره)

عضو هیات علمی دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)

مدرس دانشگاه آزاد اسلامی قزوین

عضو کمیته علمی کنفرانس

26

دکتر مریم ارمغان

معماری

معماری

دکتری

استادیار

دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین

معاون پژوهشی دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه آزاد اسلامی قزوین و عضو هیات علمی گروه معماری

دبیراجرایی کنفرانس

27

دکتر فریبا البرزی

معماری

معماری

دکتری

استادیار

دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین

عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی قزوین و مدیر گروه معماری

عضو هیات علمی کنفرانس

28

دکتر مسعود الهی

شهرسازی

شهرسازی

دکتری

استادیار

دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین

عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی قزوین و معاون مدیر گروه شهرسازی

عضو کمیته علمی کنفرانس

29

دکتر ژاله صابرنژاد

معماری

معماری

دکتری

استادیار

دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب

عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب

عضو هیات علمی کنفرانس

30

دکتر خسرو دانشجو

معماری

معماری

دکتری

استادیار

دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات

عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات

عضو هیات علمی کنفرانس

31

دکتر سیدهادی قدوسی فر

معماری

معماری

دکتری

استادیار

دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب

عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب

عضو هیات علمی کنفرانس

32

دکتر لیلا کریمی فرد

معماری

معماری

دکتری

استادیار

دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب

عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب

عضو هیات علمی کنفرانس

33

دکتر مصطفی نورالدین

معماری

معماری

دکتری

استادیار

دانشگاه علم و صنعت ایران

عضو هیات علمی دانشگاه علم و صنعت ایران

مدرس دانشگاه آزاد اسلامی قزوین

عضو کمیته علمی کنفرانس

34

دکتر نیلوفر نیکقدم

معماری

معماری

دکتری

استادیار

دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب

عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب

عضو هیات علمی کنفرانس

35

دکتر مهدی روانشادنیا

عمران

مدیریت ساخت

دکتری

استادیار

دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات

عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات

عضو هیات علمی کنفرانس

36

دکتر شادی پاکزاد

شهرسازی

شهرسازی

دکتری

استادیار

دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین

عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی قزوین

عضو کمیته علمی کنفرانس

37

دکتر حافظه پوردهقان

معماری

معماری

دکتری

استادیار

دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین

عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی قزوین

عضو هیات علمی کنفرانس

38

دکتر شیدا خوانساری

معماری

معماری

دکتری

استادیار

دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین

عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی قزوین

عضو هیات علمی کنفرانس

39

دکتر غزال کرامتی

معماری

معماری

دکتری

استادیار

دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

عضو هیات علمی کنفرانس

40

دکتر فرشاد مفاخر

معماری

معماری

دکتری

استادیار

دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین

عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی قزوین

عضو هیات علمی کنفرانس

41

دکتر آتوسا مدیری

شهرسازی

شهرسازی

دکتری

استادیار

دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

عضو کمیته علمی کنفرانس

42

دکتر کیانوش ناصرالمعمار

معماری

معماری

دکتری

استادیار

دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین

عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی قزوین

عضو هیات علمی کنفرانس

43

دکتر وحید بیگدلی راد

شهرسازی

شهرسازی

دکتری

استادیار

دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین

عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی قزوین

عضو هیات علمی کنفرانس

44

دکتر امیرحسین امینی

معماری

معماری

دکتری

استادیار

دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین

عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی قزوین

عضو هیات علمی کنفرانس

45

دکتر حسنا ورمقانی

معماری

معماری

دکتری

استادیار

دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین

عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی قزوین

عضو هیات علمی کنفرانس

 

حامیان مالی

گالری تصاویر